باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910h بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910h بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ N910H یا همان Galaxy Note4 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدل روش اندروید بیلد نامبر حجم خرید /دانلود
N910H
BOOT
تمامی ورژن ها تمامی بیلد نامبرها
40 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2drg5
10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dre2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dsb2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dri1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2drc1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1  n910hxxs2dqc9 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dpl2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dqe1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dra3 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dpf4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dph1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dpk2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dpe5 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dpea 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dpf1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 5.1.1 n910hxxu2cpb1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dpe2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxu2dpe4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqha 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqhb 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqhc 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqg8 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqh5 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqh9 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqg2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqg6 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqg7 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqf6 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqf7 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqg1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqf1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqf3 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqf5 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqe3 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqe6 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqe7 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqd7 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqe1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqe2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqd1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqd4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqd6 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqc8 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqc2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqc4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqc6 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqba 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqbb 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqa6 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqb7 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqb8 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqa4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqa5 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpl5 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqa1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dqa3 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpl2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpl3 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpl4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpk5 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpk6 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpl1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpj4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpk1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpk4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpj2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpj3 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpj1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpi2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpi3 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpi5 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dph1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dph2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dph3 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpg1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpg2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpg4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 6.0.1 n910hxxs2dpf2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 5.1.1 n910hxxs2cpe1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 5.1.1 n910hxxs2cpf1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 5.1.1 n910hxxs2cpc2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 5.1.1 n910hxxu2coj4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 5.1.1 n910hxxu2coj4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 5.1.1 n910hxxu2cok1 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 5.0.1 n910hxxu1boh2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 5.0.1 n910hxxu1boe2 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 4.4.4 n910hxxu1anj4 10 MB
3,000 تومان – خرید
N910H BOOT 4.4.4 n910hxxu1ank5 10 MB
3,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910H

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910H با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *